תנאי שימוש + מדיניות פרטיות

תנאי שימוש

 1. כללי

1.1. ברוכים הבאים לאתר STREET SMART ("האתר"), הפועל תחת כתובת אתר האינטרנט www.drorhadadi.com, המופעל על ידי דרור הדדי ("מפעיל האתר").

1.2. באתר תמצאו בלוג המתעד ומנגיש אמנות רחוב וגרפיטי. במסגרת הבלוג תוכלו למצוא תכנים ומידע אודות אמנות רחוב וגרפיטי לרבות, כתבות, סקירות אודות אמנים ומקומות, נתונים, תמונות, מאמרים, חוות דעת, המלצות וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים.

1.3. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. גלישה באתר מהווה הסכמה ואישור לאמור בתנאים אלו.

1.4.  תנאי השימוש חלים על הגלישה באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).

1.5. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות או לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. תוקפו של שינוי או עדכון יחל מרגע פרסומו באתר.

1.6. השימוש באתר נועד לשימוש פרטי בלבד. כל שימוש מסחרי אסור בהחלט, אלא אם ניתנה הסכמת מפעיל האתר מראש ובכתב.

  1. הרשמה

ייתכן כי קבלת גישה לחלק מהתכנים המוצעים באתר, כפי שיהיו מעת לעת, כרוכה בהרשמה לאתר. במסגרת הרשמה כאמור תתבקש לספק למפעיל האתר מספר פרטים אישיים אודותיך, ובכלל זה, שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען, מספר טלפון וכד' ("המידע"). חלק מהמידע שתתבקש למסור הינו פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו. פרטי החובה יסומנו ככאלה באופן מפורש. על המידע כאמור יחולו הוראות סעיף 7 להלן.

  1. התכנים המתפרסמים באתר

3.1. באתר מתפרסמים, מעת לעת, תכנים אודות אמנות רחוב וגרפיטי, לרבות, כתבות, סקירות אודות אמנים ומקומות, נתונים, מאמרים, חוות דעת והמלצות הנכתבים על ידי מפעיל האתר ו/או צדדים שלישיים. חשוב להדגיש כי המידע המתפרסם באתר מבוסס על ידיעותיו של כותב המידע בלבד, ובמקרים רבים, המידע הינו סובייקטיבי ומשקף הבעת עמדה אישית. בנוסף, המידע המתפרסם באתר, בייחוד ביחס להימצאותם של אמנות רחוב או גרפיטי במקום מסוים, עשוי להשתנות או להתעדכן. מפעיל האתר אינו מתחייב כי המידע המתפרסם באתר הינו נכון ו/או שלם ו/או מדויק בכל עת. הסתמכותך על המידע כאמור או על חלקים ממנו הינה באחריותך האישית בלבד, ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק, הוצאה ו/או חסרון כיס שיגרמו לך כתוצאה מכך.

3.2. מפעיל האתר פועל בשקידה סבירה לגילוי ולאיתור בעלי זכות היוצרים ביצירות האמנות רחוב ויצירות הגרפיטי המתפרסמות באתר לפני השימוש בהם. השימוש נעשה על פי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, ובעל זכות יוצרים זכאי לבקש ממפעיל האתר כי יחדל מהשימוש, וזאת בפניה דרך לשונית 'צור קשר' באתר או דרך כתובת המייל dror@drorhadadi.com.

  1. ניוזלטר

מפעיל האתר שולח למשתמשים שנרשמו לרשימת התפוצה של מפעיל האתר, מעת לעת, ניוזלטר ועדכונים בנושאים הקשורים לאמנות רחוב וגרפיטי. מובהר כי הסתמכותך על התכנים המופיעים בניוזלטר ובעדכונים כאמור הינה באחריותך האישית בלבד, ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק, הוצאה ו/או חסרון כיס שיגרמו לך כתוצאה מההרשמה לרשימת התפוצה ו/או מהסתמכותך על התכנים המופיעים בניוזלטר ובעדכונים כאמור.

  1. קישורים ומידע פרסומי

5.1. במסגרת הביקור באתר יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי שמקורו מצדדים שלישיים. מפעיל האתר אינו יכול לערוב בכל דרך שהיא לאמינות ולדיוק המידע. לפיכך, בעשיית שימוש באתר הנך מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזקים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע אשר מקורו מצדדים שלישיים.

5.2.  ככל שיש באתר קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי מפעיל האתר, מפעיל האתר לא יישא באחריות, מכל מין וסוג שהוא, לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האתר.

5.3.  כל עסקה שתעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תיעשה על אחריותך המלאה והבלעדית, ובכל מקרה מפעיל האתר ו/או מי מטעמו אינם צד לכל עסקה כזו והם לא יישאו באחריות לשירותים, מוצרים וטובין שהוצעו או הוצגו או נמכרו במסגרת עסקה כאמור. 

  1. זכויות קנייניות באתר

מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכנים, ובכל דפי באתר, לרבות שם האתר, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, ולרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, התמונות באתר, התכנים המתפרסמים באתר, נראות האתר ועיצובו הגרפי ("Look and Feel"), שם המתחם (Domain Name) של האתר, וכן כל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר או תוכן אחר הכלול באתר – הינם קניינו הבלעדי של מפעיל האתר ו/או של צד שלישי שהעניק למפעיל האתר רשות להשתמש בהם. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מפעיל האתר בכתב ומראש.

7. הגנה על הפרטיות

על המידע שיימסר על ידך בעת הגלישה באתר וכן על המידע שייאסף על ידי מפעיל האתר אגב שימושך באתר ו/או באיזה מהשירותים בו חלות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. שימוש בפרטים כאמור יהיה בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של האתר המצויה תחת לשונית 'מדיניות פרטיות' ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו ("מדיניות הפרטיות"). הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מומלץ להתעדכן במסמך מדיניות הפרטיות מעת לעת.

  1. דברי פרסומת

במסירת פרטיך למפעיל האתר הנך מאשר ומסכים כי מפעיל האתר יהיה רשאי להציג ו/או לשלוח אליך לרבות באמצעות משלוח דואר אלקטרוני עדכוני תוכן או כל אמצעי תקשורת אחר, דברי פרסומת אודות תכנים, שירותים, מוצרים, ואירועים של מפעיל האתר ו/או של שותפיו העסקיים, והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. באפשרותך להודיע בכל עת על סירובך לקבל דברי פרסומת כאמור על ידי משלוח הודעת סירוב. הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירתך. הדרך למשלוח הודעת סירוב תפורט גם בדבר הפרסומת שישלח על ידי מפעילת האתר.

  1. אחריות מפעיל האתר

מבלי לגרוע מהוראות תנאים אלו:

9.1.  השימוש באתר הינו כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות האתר, התכנים שיפורסמו בו, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך.

9.2. מפעיל האתר אינו מתחייב שהאתר ו/או התכנים בו ו/או השירותים שיוצעו במסגרתו יהיו זמינים ונגישים בכל עת. מפעיל האתר אינו מתחייב שהאתר לא יופרע, יהיה כסדרו או בלא הפסקות, יהיה מאובטח וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעיל האתר או אצל מי מטעמו.

9.3. מפעיל האתר רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר בקשר לכך.

  1. שיפוי

הנך מתחייב לשפות את מפעיל האתר או מי מטעמו בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או עקב כל תביעה ו/או דרישה של צד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר ו/או הפרת החוק על ידך.

11.  הוראות והגבלות נוספות

11.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאים אלו, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

11.1.1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של מפעילת האתר ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.

11.1.2.  הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

11.1.3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש מפעילת האתר.

11.1.4. הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

11.1.5. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, הפצה, שכפול, שידור, צילום, הצגה בפומבי, העברה לציבור, העמדה לרשות הציבור, עשיית יצירות נגזרות, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של איזה מהמידע ו/או התכנים המצויים באתר ו/או כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש מפעיל האתר.

11.1.6. שינוי ו/או סילוף של המידע ו/או התכנים המצויים באתר וכן ביצוע כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות או מהימנות המידע או התכנים כאמור ו/או בכבודה או בשמו של מפעיל האתר או מי מטעמו כבעל זכויות היוצרים.

11.1.7. קישור של תכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר או הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (as is) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה באתר.

11.1.8. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.

11.1.9. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) גלויה או סמויה, או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ובכלל זה באמצעות כל תכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחזירים תכנים כלשהם ובפרט, פרסומות ותכנים מסחריים, ללא הסכמה בכתב ומראש של מפעיל האתר.

11.1.10. שימוש בכל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots Crawlers וכדמה וכן בכל רובוט, "תולעת" ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן ללקט, לאנדקס, לאחזר, לאגור, לאסוף או לאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

11.1.11. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.

11.1.12. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

11.1.13. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

11.2. מבלי לגרוע מהאמור בתנאים אלו, מפעיל האתר יהיה רשאי למנוע ממך לגשת לאתר או לאיזה מהתכנים בו, בכל אחד מהמקרים הבאים, לפי שיקול דעתה הבלעדי:

11.2.1. אם בעת ההרשמה באתר מסרת פרטים כוזבים ו/או שגויים. אם יהא חשד ממשי לכך שביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע באתר ו/או במפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים.

11.2.2.    אם יהא חשד ממשי לכך שעשית שימוש לא חוקי באתר ו/או בשירותי האתר לרבות ביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או במטרה לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כאמור.

11.2.3.    אם מפעילת האתר תהא סבורה שהפרת את תנאי השימוש.

11.2.4.    במקרה של כוח עליון, לרבות כל אירוע שאינו מצוי בשליטתה של מפעילת האתר ומונע לדעת מפעילת האתר את המשך המכירה, ביצועה או מימושה, לרבות פעולות מלחמה, איבה, טרור, שביתה, אסון טבע, מגפה וכו'.

12. צור קשר

ליצירת קשר בנוגע לאתר או לתנאי השימוש, ניתן לפנות לכתובת המייל dror@drorhadadi.com.

13. שונות

13.1.  מפעיל האתר אינו מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

13.2.  השימוש בלשון זכר הינה מטעמי נוחות בלבד. האמור בתנאים מופנה לכל המגדרים.

13.3.  הדין החל על השימוש באתר, על רכישה באמצעותו ועל תנאי השימוש הוא הדין הישראלי בלבד, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת הדין הזר. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש ורכישה אלה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל


מדיניות פרטיות

  1. כללי

1.1.  ברוכים הבאים לאתר STREET SMART ("האתר"), הפועל תחת כתובת אתר האינטרנט www.drorhadadi.com, המופעל על ידי דרור הדדי ("אנו" או "מפעיל האתר").

1.2. מפעיל האתר מתייחס בכבוד לפרטיותך. מדיניות פרטיות זו מסדירה את האופן שבו מפעיל האתר אוסף ועושה שימוש במידע אותו הוא מקבל ממשתמשי האתר.

1.3. נבהיר, כי לא חלה עליך כל חובה למסור מידע כאמור, ומסירתו נעשית מרצונך החופשי ובעצם השימוש באתר, אתה מביע את הסכמתך לאיסוף, שמירה ושימוש במידע באופן המתואר במדיניות זו.

1.4. האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

2.  איזה מידע אנו אוספים?

2.1. כאשר אתה מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של מפעיל האתר תתבקש למסור פרטים אישיים כגון שמך, כתובת מייל, וטלפון. הצטרפות לרשימת התפוצה מהווה הסכמה לקבלת ניוזלטר, דיוורים ועדכונים בנושאים הקשורים לאמנות רחוב וגרפיטי. 

2.2.  כאשר אתה פונה למפעיל האתר באמצעות לשונית 'צור קשר' המופיעה באתר תתבקש למסור פרטים כגון שמך, כתובת מייל, טלפון, ואת פרטי פנייתך.

2.3.  כאשר אתה נרשם לאיזה מהשירותים או התכנים המחייבים הרשמה באתר תתבקש למסור פרטים אישיים כגון שמך, כתובת מייל, וטלפון.

3.  לאילו מטרות אנו אוספים את המידע?

3.1.  לצורך יצירת קשר איתך ומתן מענה לפניותיך.

3.2.  במידה שבחרת להצטרף לרשימת התפוצה, על מנת לשלוח לך ניוזלטרים, דיוורים ועדכונים בנושאים הקשורים לאמנות רחוב וגרפיטי לכתובת המייל שמסרת לנו. ביכולתך לדרוש להיות מוסר מרשימת תפוצה זו בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בהודעה אשר תישלח אליך.

3.3. על מנת לשפר את האתר והשירותים שניתנים במסגרתו.

4.  שיתוף מידע

מפעיל האתר לא יעביר את המידע שמסרת לו לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים:

4.1. לנותני שירותים אשר מסייעים לנו בתפעולו השוטף של האתר והשירותים הכלולים בו.

4.2.  אם נידרש לעשות כן על פי דין, על פי צו שיפוטי או הנחיה מטעם רשות מוסמכת.

4.3. במקרה של הליכים משפטיים אשר יינקטו נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם וככל שיהיו, בינך לבינינו או בינך ובין מי מטעמנו.

5.  Cookies

האתר משתמש ב-Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ה-Cookies מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן.

6.  אבטחת מידע

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, מפעיל האתר לא מתחייב ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

7.  שינוי מדיניות הפרטיות

מפעיל האתר שומר על הזכות, לפי שיקול דעתו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור יכנס לתוקפו תוך 7 ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, והמשך השימוש שלך באתר לאחר שינוי כזה, פירושו שאתה מקבל על עצמך שינויים אלה.

8.  צור קשר

לטובת יצירת קשר בנוגע למדיניות הפרטיות, יש לפנות לכתובת המייל dror@drorhadadi.com.

סטריפ Street Smart

בואו נדבר אמנות

מלאו פרטים ותוכלו להתעדכן בכל מה שמעניין